könyv-régiség-adózás

"Nincs oly rossz könyv, amely valamilyen tekintetben hasznos ne volna" Ha nem adózol elveszik.

        csabai.gyrgy@gmail.com

 A fenti E.-mail-re várom a kérdéseiteket. A válasz három naponta várható.

Az aktuális adózási ügyekről igyekszem időben

       tájékoztatni az ide látogatókat.

http://www.APEH.HU/

2011.10.03.<br />Az otthonvédelemmel kapcsolatos új illetékmentességek<p>Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.) új illetékmentességekkel egészítette ki az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény és az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény. A rendelkezések 2011. szeptember 29-én és 2011. október 3-án léptek hatályba.</p><p>A módosítások a követelések elengedésével, megszűnésével kapcsolatban három ajándékozási illetékmentességet, továbbá egy lakásvásárláshoz kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet állapított meg:</p><p> Az Itv. 17. § (1) bekezdésének r) pontja értelmében mentes az ajándékozási illeték alól a Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés.</p><p> Az Itv. 17. § (1) bekezdésének s) pontja szerint mentes az ajándékozási illeték alól a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésből származó követelés, ha az a törvényben rögzített árfolyamon végtörlesztő magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik.</p><p> Az Itv. 17. § (1) bekezdésének t) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésből származó követelés feltéve, hogy</p><p> a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme - a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelőző három hónap átlagában - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy</p><p> a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelőzően végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.</p><p> A visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes a magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény által rögzített vételi jog érvényesítésével történik [Itv. 26. § (1) bekezdésének u) pontja].</p><p>A módosítás érinti az Itv. 11. § (2) bekezdését is: az Itv. 17. § (1) bekezdésének r)-t) pontja szerinti ajándékozási illetékmentes vagyonszerzést ennek megfelelően nem kell külön bejelenteni az állami adóhatósághoz.</p><p>A módosító törvény kiegészíti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 32/C. § (1) bekezdésének a) pontját is. Ennek megfelelően tárgyánál fogva mentes az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja alól</p><p> a Magyar Állam a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján történő lakásvásárlásával, valamint a devizában felvett lakáscélú hitelből származó követelés törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztésével összefüggésben kezdeményezett jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás,</p><p> a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény szerinti vételi jog bejegyzésére irányuló eljárás,</p><p> a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. javára történő vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás.</p><p>A Díjtv. 32/C. § (2) bekezdése szerint a mentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles nyilatkozni.<br /></p>

4. Az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának öröklése

2. A vagyonszerzési illeték megfizetésére vonatkozó rendelkezések változása a Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadása során

3. A fizetési meghagyás kiadásának mellőzése egyenes ági rokonok közötti öröklési és ajándékozási ügyekben

1. A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét illetékkötelezettségének változása


2011.08.19.<br />Változások az illetéktörvényben<br />

Kedvezményezett átalakulás adójogi minősítése2011.08.02.<br />K+F kedvezmény kísérleti fejlesztés aktivált értékének értékcsökkenése alapján 2011.08.02.<br />K+F tevékenységhez és szoftverfejlesztő alkalmazásához kapcsolódó kedvezmények egyidejű érvényesítése2011.08.02.<br />Érvényes forgalmazási engedélyű pénztárgépek2011.08.02.<br />Visszavont/lejárt forgalmazási engedélyű pénztárgépek2011.08.02.<br />Adómemória-cserére engedélyezett visszavont/érvénytelen forgalmazási engedélyű pénztárgépek2011.08.02.<br />Adómemória-cserére nem engedélyezett pénztárgépek2011.08.02.<br />Felhasználónál nem működtethető pénztárgépek20Az ulul beillesztett cikkek közul lehet választani. Ha van ami a tevékenységedel kapcsolatos és az értelmezése nem egyértelmü. Ne szégyeld kérdezz. 11.08.02.<br />Érvényes forgalmazási engedélyű taxaméterek2011.08.02.<br />Visszavont/lejárt forgalmazási engedélyű taxaméterek2011.08.02.<br />Adómemória-cserére engedélyezett, visszavont/érvénytelen forgalmazási engedélyű taxaméterek2011.08.02.<br />Adómemória-cserére nem engedélyezett taxaméterek2011.08.02.<br />Pénztárgép-forgalmazók 2011.08.02.<br />Taxaméter-forgalmazók2011.08.02.<br />Pénztárgépszervizek2011.08.02.<br />Taxaméterszervizek2011.08.02.<br />Az elektronikus bevallók 2010. évi késedelmi pótlékkal való érintettségüket 2011. augusztus 1-től kérdezhetik le.2011.08.01.

Biztosítási jogviszony időtartama annál a biztosítási kötelezettség feltételeinek egyébként megfelelő mezőgazdasági őstermelőnél, aki értékesítési betétlapját március 20-án érvényesíti 2011.08.02.

Áfa: a magyar szabályozás sérti az uniós jogot

Brüsszel, 2011. július 28.
A ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa-visszatérítését kizáró magyar szabályozás nincs összhangban az uniós joggal – szögezte le csütörtöki ítéletében az Európai Bíróság. A luxemburgi székhelyű taláros testület első alkalommal marasztalta el kötelezettségszegési eljárás keretében Magyarországot az EU-jog megsértése miatt.
Elmeszelte az Európai Bíróság Magyarországot abban az ügyben, melyet még a Bizottság kezdeményezett hazánk ellen a magyar áfa-törvény adó-visszaigénylési szabályai miatt. E szabályok szerint a cégek az államkasszába befizetendő áfa összegéből levonhatják a beszerzéseik után megfizetett áfát, és amennyiben a levonható áfa összege meghaladja a befizetendő adóét (nagy gyakorisággal például exportőröknél), úgy a vállalkozás a különbözet visszatérítését kérheti az államtól.

Abban az esetben viszont, ha a cég valamely beszerzése ellenértékét a hozzá kapcsolódó áfával együtt ténylegesen még nem fizette meg üzleti partnerének, úgy az ezen ügylet keretében felszámítandó áfa összegével csökkentenie kell az államtól visszaigényelhető adó összegét. Az el nem számolt áfa összege ekkor csak a következő adó-megállapítási időszakban lesz visszaigényelhető, de csak akkor, ha a vállalkozás időközben kiegyenlítette a kérdéses beszerzés számláit.

A Bizottság azonban úgy vélte, hogy a magyar szabályozás nincs összhangban a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló uniós irányelvvel, mivel lehetővé teszi a cégek adó-visszaigénylési joga érvényesítésének vég nélküli elhalasztását, annak ellenére, hogy a testület szerint az irányelv ezt csak egy alkalommal engedi meg.

Ráadásul a magyar szabályozás oly módon sújtja az adó-visszaigénylési jog gyakorlásának elhalasztásával a vállalkozásokat, hogy közben a cégeket már az általuk szállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások ellenértékének kézhezvétele előtt kényszeríti az áfa megfizetésére úgy, hogy az adó összegét a beszerzés ellenértékének megfizetéséig az ügyletben részt vevő mindkét féltől elvonja. Mindezzel Brüsszel szerint a magyar jogszabály indokolatlan terhet hárít a vállalkozásokra, azok pénzügyi likviditását és profitabilitását csökkentve.

Mivel az ügyben a hazánkkal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért a Bizottság az Európai Bírósághoz fordult.

A luxemburgi székhelyű taláros testület csütörtökön meghozott ítéletében emlékeztet arra, hogy az adólevonási jog az áfa mechanizmusának szerves részét képezi, és főszabály szerint nem korlátozható. A Bíróság megállapítja, hogy a vállalkozásokat megillető, az üzleti partner által előzetesen felszámított adó levonásához való jog nemcsak a megfizetett, hanem a fizetendő áfára is kiterjed. Az irányelv szerint ugyanis az áfa-fizetési kötelezettség, valamint az ahhoz kapcsolódó adólevonási jog abban az időpontban keletkezik, amikor a beszerzés megtörténik, függetlenül attól, hogy a beszerzés ellenértékét kifizették-e vagy sem.

E körülmények között a Bíróság kimondja, hogy az irányelv főszabály szerint nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a beszerzések ellenértékének megfizetéséhez kössék az áfa-különbözet visszatérítéséhez való jog gyakorlását.

A Bíróság mindazonáltal megjegyzi, hogy a tagállamok az irányelvvel összhangban előírhatják az adó-visszaigénylési jog érvényesítésének elhalasztását, feltéve, hogy a cégek ilyen esetekben is ésszerű határidőn belül megkapják az adó-visszatérítést. A Bíróság szerint azonban a magyar szabályozás alapján egyes cégek arra kényszerülhetnek, hogy több alkalommal és az ésszerű határidőn belül történő adó-visszatérítés követelményével ellenétes módon vigyék át a következő adó-megállapítási időszakra a visszatérítendő adókülönbözetet.

Összességében a Bíróság úgy véli, hogy a magyar szabályozás nincs összhangban az irányelv rendelkezéseivel.

Magyarországnak az EU-hoz történt csatlakozása óta ez egyébként az első olyan kötelezettségszegési eljárás, amelyben hazánkat elmarasztalja az Európai Bíróság – mutat rá közleményében a taláros testület. Előzetes döntéshozatali eljárások keretében ugyanakkor a Bíróság már több magyar jogszabályról megállapította, hogy azok nincsenek (nem voltak) összhangban az uniós joggal.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint nem befolyásolja sem az idei, sem a jövő évi deficitcélt az Európai Bíróság döntése. „Magyarország tartja a Széll Kálmán Tervben szereplő, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktumban vállalt 2011-es 3 százalék alatti, és a 2012-es 2,5 százalékos államháztartási hiánycélt. A kormány, amennyiben a jövő évet illetően mégis szükséges lenne, mérlegelni fogja a költségvetési bevételek növelése érdekében többek között a MOL-részvénycsomag egy részének értékesíthetőségét” – áll a tárca közleményében.

A magyar kormány az Európai Bíróság ítéletét tudomásul vette. A Nemzetgazdasági Minisztérium pedig – ígérete szerint – az áfa-szabályozással összefüggésben megteszi a szükséges intézkedéseket, s az alternatívákat a lehető legrövidebb időn belül a kormány elé terjeszti.

Eddigi hozzászólások (0)

Rövid hírek

07.31
Nyári szünet
07.29
Megkönnyítené a kalinyingrádiak határátlépését a Bizottság
07.29
Több információ a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról
07.28
Lista készül az egészségre vonatkozó állításokról
07.26
Románia minisztert nevez ki az uniós források jobb felhasználásáért
07.26
Az EU helyteleníti a szerb-koszovói határincidenst

Ajánlatunk

07.31
Nyári szünet
07.05
Bővítené az EP a GMO-tiltás hivatkozási körét
05.10
Ashton helyett a tagállamokat bírálja az EP
05.09
Egyik csapás a másik után éri Görögországot
03.29
Tőkés: az EU érzéketlen volt délen
03.24
Egyidejű adósságcsökkentést és munkahelyteremtést akar az EU
  • Hírlevél
  • Legolvasottabb
  • Megosztva
  • Görögtüzet oltott és tűzfalat húzott fel az eurózóna
  • Az uniós kiadások harmadára csökken az agrárbüdzsé
  • Újra a görögök sorsáról döntene az eurózóna
  • Nem lesz önálló uniós katonai tervezőközpont
  • Hazánk ellen is eljárás a távközlési szabályok késői átvétele miatt
  • Áfa: a magyar szabályozás sérti az uniós jogot
Twitter

Elhúzódik a görög tűzoltás http://t.co/bNhMo0h 42 days ago · reply · retweet · favorite

A Bizottság elutasítja a miniszteri bírálatokat http://t.co/sETTOy8 52 days ago · reply · retweet · favorite

Athén lehívhatja a hitel következő részletét http://t.co/Z6yxOmh 58 days ago · reply · retweet · favorite

Legkorábban 2017-ben szállít majd gázt a Nabucco http://t.co/q9BJInX 86 days ago · reply · retweet · favorite

Join the conversation
Facebook

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 1
Heti: 4
Havi: 5
Össz.: 3 830

Látogatottság növelés
Oldal: Adótanácsadás!
könyv-régiség-adózás - © 2008 - 2019 - konyvek-regisegek-adozas.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »